maanantai 9. heinäkuuta 2012

Analyysi: Medtronic Incorporation

Medtronic, Inc.  (NYSE: MDT), on perustettu 1949 Minneapolin esikaupunkialueella autotallissa Earl Bakkenin ja Palmer Hermundslien toimesta, Minnesotassa, ja se on maailman suurin lääketieteellisen teknologian laitteita valmistava yhtiö. Bakken loi sähköinsinöörinä vuonna 1957 maailman ensimmäisen ulkoisen sydämen tahdistimen. Tuon keksinnön jälkeen alkoi yhtiön voittokulku maailman suurimmaksi alan firmaksi. Medtronic kuuluu niin kutsutulle Fortune 500 -listalle, joka listaa 500 julkisesti noteerattua Yhdysvaltalaista yhtiötä suuruusjärjestykseen liikevaihdoiltaan.


Yhtiön alkuperäiset tavoitteet ovat olleet varsin jalot; Medtronic luettelee edelleen toimintansa tavoitteikseen lievittää kipua, edistää terveyttä ja pidentää elinikää, kuten yli neljäkymmentä vuotta sitten Earl Bakken jo listasi. Tämä on hieno asia, ja yhtiö on edelleen uskottava tuon tavoitteen toteuttamisessaan. Kuitenkin yhtiö on sittemmin listautunut pörssiin, jolloin sille on tullut osakeyhtiöinä myös intressejä osakkeenomistajien edun ajamiseen. 
Yleiskatsaus liiketoimintaan

Medtronicilla on kuusi pääliiketoimintayksikköä, joiden kesken koko operatiivinen toiminta suurimmilta osin tapahtuu. Ne keskittyvät tietyntyyppisiin sairauksiin tai hoitoihin: Cardiac Rhythm Disease Management, Spinal and Biologics, CardioVascular, Neuromodulation, Diabetes ja Surgical Technologies. Medtronic on rakentanut myös näiden liiketoimintayksiköiden välille pieniä strategisia ryhmiä, jotta tiedon ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta myös yksiköiden välillä. Ryhmiä on neljä kappaletta, ja ne toimivatkin ikään kuin liimana ja voiteluaineena samaan aikaan yhtiön sisällä.


Koko toimiala on poikkitieteellinen toimiala yhdistäen tekniikan, biologian ja lääketieteen osa-alueita. Juuri tämän moninaisuuden vuoksi alalla voivat pärjätä pienemmätkin firmat, jotka vain osaavat keskittyä fiksusti vahvuusalueeseensa. Esimerkkinä tähän voisi mainita suomalaisen sykemittarivalmistajan Polar Electron, joka on lähtenyt kasvamaan muutaman insinöörin innokkuudesta ja lahjakkuudesta sekä palavasta halusta mitata elimistön ja erityisesti rintakehän sähkövirtoja. Näin ollen Medtronicilla alan massiivisena monialaosaajana on vahvat asemat liiketoimintasegmenttien ulottuessa vahvana useaan suuntaan. Kuvailisinko, että Medtronic kykenee laadukkaaseen suoritukseen monessa asiassa. Tällainen hajautuminen ei ole kompastuskivi firman dynaamisuudelle, sillä yllä mainitsemani pienet "liimayksiköt" firman sisällä ovat osoittautuneet tehoikkaiksi.
Medtronic sijoituskohteena


Pyrin makustelemaan Medtronicin sopivuutta itselleni seuraavin keinoin: tarkastelen fundamentit (lähinnä valuaatiota mittaavat); käyn läpi osinkoon (mm. Gordonin Growth Model osakkeen todellisen arvon määritykseen sekä payout ratio) ja kasvuun liittyvät asiat; taseen tarkastelu ja taloudellinen vahvuus yleensäkin; firman toiminnan tehokkuus RoA ja RoE avulla mietittynä ja omaan toimialaan verrattuna; itse lääketieteellisen tekniikka toimialana ja Medtronicin tulevaisuus siinä. Ei sovi myöskään unohtaa tarkastella yhtiön johdon sitoutumista yhtiöön; sisäpiiriläisen tai hallituksen jäsenen suuri osakemäärä yhtiön osakkeita antaa pientä turvaa myös yksittäiselle marginaalisijoittajalle.


Aktiivisen arvosijoittajan kiinnostuksen kohteena oleva yrityksen päätearvo, mitä sitten käytetään todellisen arvonmuodostuksen apuna, ei jotenkin vain ole sopinut ajatusmalliini. Kyseinen päätearvo aka terminaaliarvo saadaan tilinpäätösperusteisen arvonmääritysmallin avulla, akateemiselta nimeltään Lisäarvomallilla. Tämän mallin mukaan yrityksen arvo saadaan oman pääoman kirjanpidollisen arvon (substanssiarvo) ja tulevien lisävoittojen summana. Lisävoitto puolestaan mittaa, kuinka paljon yritys pystyy tekemään voittoa sijoittajien tuottovaatimusta enemmän. Tässä apuna pystyy käyttämään anakyytikoiden konsensusennusteita. Sitten tämä osuus, mitä ei pystytä selittämään substanssiarvolla ja lähivuosien lisävoitoilla on päätearvo. No tämän referoinnin perusteella pystyn itse toteamaan olevani pikemminkin passiivinen arvosijoittaja. Allokoinnin suhteen olen kuitenkin vielä melko aktiivinen, sillä suorien osakesijoitusten muodossa on tullut otettua näkemystä markkinoista. ETF:iin on vielä palattava.


Arvostusluvut

Medtronicin tämän hetken valuaatio on kautta linjan maltillisempi kuin sektorilla keskimäärin. P/E on 11,79 (vs. 44,84) ja täten arvo-osakkeen raameissa vielä joten kuten. Hinta per tasearvo (P/B) on 2,30 (vs. 2,84), joten osakkeen hintaan on ladattu jonkin verran toivoa suuremmista tulevaisuuden tuotoista sekä kasvusta. Tämä lienee alansa suurimmalle toimijalle hankalaa, muttei ehkä mahdotonta. Nykyisen kurssihinnan suhteessa tulevaisuuden vapaaseen kassavirtaan (P/FCF) on 13,35 (vs. 35,4), joten tässäkin osake on hinnoilteltu edulliseksi joko sijoittajien arveltua tuloksentekokyvyn olevan sittenkin huono tai yleisemmin finanssimaailman turbulenssien vuoksi. Mihinkään anomaliaan, alianalysointiin, hinnoitteluhäiriöön below the radar -tyyliin en usko.
Osinko ja ulosmaksusuhde


Vertaillessa osinkotuottoa esimerkiksi kilpailijoihin Zimmer Holdingsiin (1,15%) tai Strykeriin (1,59%) voidaan Medtronicin osinkotuoton 2,74% olevan kaksinkertainen. Sektori tarjoaa keskiarvona 1,99% tuottoa osinkojen muodossa, eli voisi yleisesti tulkita lääketieteellisen teknologian alan firmoilla olevan paljon käytettävää kertyneille voitoille, kun niitä osinkojen muodossa ei makseta kovin paljoa. Osingon yhteydessä on kuitenkin tällaisen stabiilin firman kohdalla muistettava osingonkasvu. MDT:n viiden vuoden osingon kasvu on ollut 17,13% (vs. 11,63%), joten firma lyö tässäkin keskiarvon. Osingonjakosuhde (payout ratio) on kuitenkin hyvin maltillinen 29,75 sektorin yhtiöiden maksaessa keskimäärin 49,30% voitoistaan osinkona omistajilleen. Medtronic lihottaa siis kassaansa mukavasti nykyisellä osinkopolitiikallaan verrokkejansa enemmän. 


Myron J. Gordonin osinkomalli vuodelta -62 on tunnettu osakkeen oikean hinnan ja P/E -luvun arviointiin. Mallin mukaan osakkeen motivoitu hinta on:
P =  d x E / (k-g)

P = hinta
d = osinkokate eli payout ratio
E = osakekohtainen voitto
k = markkinoiden tuottovaatimus
g = yhtiön osinkokasvu
(D = osinko = d x E)

Markkinoiden tuottovaatimuksena käytän tässä omaa tuottovaatimustani, joka on 9% (n. 3,5% riskitön korkosijoitus + 5,5% riskipreemio kasvualan firmalle). Medtronicin osingon vuosittainen kasvuvauhti on 7,8% ja osakekohtainen tulos 3,22 taalaa. Näin saadaan oma näkemykseni hinnasta:

Oma tavoitehinta = 0,2975 x 3,22 $ / (0,09 - 0,078) = 0,95795 / 0,012 = 79,83 $

Näin ollen osakkeen motivoitu hinta, tavoitehinta on noin kaksinkertainen nykykurssiin suhteutettuna. Kun otetaan huomioon vielä se, että yhtiö voisi takuulla maksaa suurempaa kestävällä pohjalla, niin nimittäjässä oleva luku pienenee, jolloin tavoitehinta kasvaa edelleen! Toki Gordonin mallissakin on oma huono puolensa, ja se on se, että yhtälö olettaa osinkojen kasvunopeuden olevan vakio hamaan tappiin saakka. Ei ole olemassa firmaa, jonka osinko kovin pitkään kasvaa tasaisella nopeudella. Tämän havaitsivat myös Gordon ja Shapiro. Tulevaisuudessa saatavia tuottoja on kuitenkin vaikea arvioida tarkemmin, joten yhtälö on riittävän tarkka. Tutkijat ehdottavat myös kaukaisen tulevaisuuden diskonttauksen nykyhetkeen pienentävän arviointivirhettä, mikä aiheutuu tasaisen kasvun oletuksesta (Gordon & Shapiro 1956, 105-106).


Kasvuluvut


Osakekohtaista tulosta (EPS) on mielekästä tarkkailla analyysitilanteessa useamman vuoden perspektiivillä, muistaen muutaman hankalan viimeisimmän vuoden. MDT on kasvattanut osakekohtaista voittoaan keskimäärin 5,96% annualisoituna 5 viime vuoden aikana. Sektori on kyennyt 4,64% kasvuvauhtiin. Viiden vuoden myynnin kasvuluvut puolestaan kääntyvät sektorin voitoksi peräti 5,64% vs 12,64% -suhteella. Tässä sopii muistaa alan olevan hyvin voimakkaasti kasvava, jolloin markkinaraon löytävälle yhtiölle avautuu makoisat markkinat. Taloudellinen vahvuus ja tehokkuus

 Velan suhde pääomaan on melko korkea, 62,13% (vs. 42,09%). Onko se sitten hyvä vai huono asia jää jokaisen itse päätettäväksi. Viiden vuoden EBITD kasvu on 28,68% (vs. 22,60%). RoA on 10,52% (vs. 9,13%) ja RoE 19,84 (vs. 13,99%), kaikki luvut annualisoituna viiden viimeisen vuoden perusteella. Medtronic päihittää näissäkin tunnusluvuissa sektorin keskiarvon.


Yhtiön johdon osakeomistukset


Yhtiön yhdeksäntoistahenkisestä johtoryhmästä Gary Ellis, Michael Coyle, Chris O'Connell, Cameron Findlay sekä James Dallas omistavat kukin noin 3 miljoonaa osaketta, joten kunkin positio on noin 12 miljoonan taalan arvoinen. Yhtiön koko osakekanta muodostuu noin 1 037 190 000 osakkeesta. Sisäpiiriläisiä näkyy olleen ostolaidalla hintahaitarilla 37,94-38,90 $ tämän vuoden aikana.


Toimialan tulevaisuus


En jotenkin osaa nähdä lääketieteellisen tekniikan tulevaisuutta kehnona missään valossa. Ihmiset ovat yhä terveystietoisempia, joten he hakeutuvat hoitoon aiemmin kuin ennen. Länsimaissa väestö ikääntyy, jolloin luonnolliset sairaudet yleistyvät. Hyvinvointi lihottaa ihmisiä, jolloin diabetesta sekä tuki- ja liikuntaelinvammoja on entistä enemmän. Terveys on jotenkin pop. Suurin osa ihmisistä pitänee omaa terveyttään itsestäänselvyytenä, mutta kun jokin paikka reistaa tai sairaus iskee, niin oma henkikulta terveenä onkin tavoiteltava asia. 

"Sisäpiiriläisenä" näen Medtronicin olevan vahva; se on läsnä päivittäin ja sen logo vilahtaa jossain useamman kerran päivässä. Suuruuden ekonomia toimii brändiä rakentaen päivä päivältä. Oma ihmetyksen aiheeni on, että miten osakkeella voi olla näin suuri hinnoitteluvirhe ( nykykurssi ~38 $) suhteessa tuloksentekokykyyn. Vai onko se virhe? Mikä voisi puolestaan tavoitehintaan tapahtuvan kurssinousun katalyytti? Vahvistuminen suhteessa pahimpiin kilpailijoihin entisestään? Kilpailijoiden heikentyminen? 

Seekingalpha.com sivustolla  Efsinvestment-nimimerkki pitää Medtronicin todellista arvoa tasolla $47 - $63 per osake.Oma näkemykseni


Osake ja yhtiö ovat houkuttelevia; haluaisin omistaa sekä osaketta että yhtiötä. Yhtiö sijoittuisi omassa salkussa todennäköisesti satelliitiksi, tavoitteenanihan on muodostaa ydin melko ETF-pohjaiseksi. En todennäköisesti tule myymään firmaa vielä vuosiin salkustani, sikäli kun sen sinne edes hankin. Nykykurssissa on nousupotentiaalia usealla mittarilla tarkasteltuna, mutta vaikka hinta katalysoituisi sinne tavoitehintaansa, niin yhtiön tuloksentekokyvyn säilyessä tekisi mieli pitää yhtiö salkussa. Seuraava ostoni ajoittunee elo-lokakuu -välille. Medtronic on toinen vaihtoehto seuraavasta salkkuun ostettavasta yhtiöstä. Sen toisen paljastan myöhemmin, kunhan saan analyysin kirjoitettua.

Seekingalpha.com sivustolta löytyi mielenkiintoinen artikkeli tammikuulta: Medtronic Has At Least 20 % Upside potential

10 kommenttia:

 1. Yhtiön osakekurssi on laskenut vuodesta 2009 ja markkina-arvo lähes 40 miljardia. halpa valuaatio voisi todennäköisesti tarkoittaa ongelmia tiedossa..

  VastaaPoista
 2. hieno kirjoitus. ala on mielestäni kiinnostavampi kuin lääkefirmat, koska ei sisällä niin suoria riskejä patenttien umpeutumisesta tai vahingonkorvauksista ja on aika syklitön.
  "Oma ihmetyksen aiheeni on, että miten osakkeella voi olla näin suuri hinnoitteluvirhe ( nykykurssi ~38 $) suhteessa tuloksentekokykyyn." muista 90% sääntö: jos tunnet löytäneesi selkeästi väärin hinnoitellun osakkeen, olet 90% todennäköisyydellä väärässä, joka kymmenes löytö on hitti. ei se tarkoita, että kyseessä olisi huono sijoitus, jos saat oman pääoman tuottotavoitteen täyttymään.

  VastaaPoista
 3. Molemmille anonyymeille:

  Olette todennäköisesti oikeassa; näin iso ja päivävaihdoltaan noin 5 milj osakkeeen yhtiöllä on tuskin hinnoittteluvirhettä. Toisin sanoen nykyhinta johtunee Euroopan talouksien horjumisista tai sitten oikeasti esim vuodesta 2009 huonontuneista näkymistä.

  @ Anonyymi 1: Mielestäni Medtronicin kohdalla ei voida tehdä mitään Nokiaa-analogiaa, että ennen oli tämä hinta ja nykyhinta on vain seurausta markkinaosuuksien (yms.) kehnontumisesta. Onhan Applen hintakin pudonnut melkein 10% tämän kevään All Time Highistä, mutta Applen tuloksentekokyky ei liene pudonnut. Jos ongelmia on tiedossa, niin miksi sisäpiiri on tankannut (1000-10 000 osaketta) pikkueriä itselleen?

  Onko sinulla näkemystä, että mitä ongelmia voisi olla tiedossa? Analyytikoiden konsensusennuste EPS kasvulle on tämän vuoden 3,45$ per osake vuoteen 2014, jolloin EPS olisi 3,85$. Karkeasti odotellaan siis yli 10% EPS kasvua kahdessa vuodessa.

  Yritän jaksaa terottaa itselleni, että hyvä yhtiö on eri asia kuin hyvä sijoituskohde!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvää analyysiä erittäin mielenkiintoisesta yhtiöstä!

   Minulle heräsi muutama ajatus yhtiön arvostuksen laskemisesta. Gordonin kasvumalli on erittäin herkkä esimerkiksi muutokselle osinkojen kasvun nopeudesta tai tuottovaatimuksesta. Nyt tuottovaatimuksesi ja osinkojen kasvunnopeus ovat pelottavan lähellä toisiaan, joka johdosta nimittäjä on todella pieni. Tällöin malli saattaa antaa liian optimistisen kuvan yrityksen arvosta.

   Yksi kokeilemisen arvoinen tapa hyödyntää Gordonin mallia on katsoa mitä oletuksia tämän hetkinen osakkeen hinta pitää sisällään ja arvioida sen perusteella onko osakkeen hinta liian alhainen. Esimerkiksi näin:

   Ensi vuoden osinko: 1,1 $
   Osakkeen hinta: 38 $
   Tuottovaatimus: 9%

   Näillä oletuksilla osingon kasvuvauhdiksi tästä ikuisuuteen saataisiin 6,1%. Mikäli tämä arvio on mielestäsi "oikea tai riittävän konservatiivinen" kasvuvauhdiksi, niin sinun tulisi harkita osakkeen ostoa.

   Uskon, että pitkällä välillä Medtronicin osinkojen kasvuvauhti on vähintään 6%, johtuen sen tasaisesti kasvavasta liiketoiminnasta ja alhaisesta osinkojen payout-ratiosta. Toisaalta oma tuottovaatimukseni on hieman korkeampi (12%), joten nykyinen osakkeen hinta ei vielä houkuta ostamaan Medtronicia salkkuuni.

   Poista
  2. Kiitos kehusta ja herättämästäsi ajatuksesta! Tarkastankin nyt tuottovaatimustani, mutten sinun vuoksesi Warren :) Myös Random Walker on ansiokkaasti tuonut esiin asiaa blogauksessaan.

   Lukekaa kaikki: http://randomwalker.blogit.kauppalehti.fi/blog/27557/keskinkertainen-yhtio-loistavalla-hinnalla-vai-loistava-yhtio-keskinkertaisella-hinnalla

   En halua keinotekoisesti nostaa tuottovaatimustani vain nostamisen ilosta, vaan pikemminkin järkisyistä. 9% tuottovaatimuksen vetäisin hatusta jenkkipörssien pitkän aikavälin tuoton (8%) ja kotipörssin (10%) keskiarvona.

   Asetan rohkeasti tuottovaatimukseksi 11 %. Gordonin mallista voidaan johtaa seuraava: tuottovaatimus on osinkotuoton ja kasvutekijän summa. Kasvutekijä lasketaan puolestaan RoE ja payout ration avulla.

   Tuottovaatimus = dividend /price + RoE / (1 - payout ratio)

   Tässä tarkka kaavan mulkoilu osoittaa, että korkea osinko, korkea RoE ja korkea payout ratio nostavat tuottovaatimusta. Nämäkin asiat Random Walker valaisee napakasti blogissaan.

   Kohtaako nykyfundat tuottovaatimustani? Lasketaan...

   = 1,04 / 37,56 + 20,65 / (1 - 0,2975)
   = 0,0277 + 29,395
   = 29,423 %...

   Voisinko siis asettaa noin korkean tuottovaatimuksen firmalle, vai enkö ymmärrä jotain kohtaa? Palataan vielä Gordonin yhtälön perusmuotoon.

   P = d x E / (k-g)
   P = 1,04 $ / (0,11-0,078)
   P = 32,5 $

   Osake vaikuttaisi siis näin ylihintaiselta omaan tavoitteeseeni nähden...pitää vielä laskeskella, sillä nämä arvonmääritysmallit ovat uusi juttu vielä mulle.

   ps. nyt on julkinen sähköposti lisättynä oikeaan sivupalkkiin

   Poista
  3. Lupaan olla vetämästä hernettä nokkaan vaikka et korjaisi tuottovatimustasi vuokseni!

   Käytän korkeaa 12 prosentin tuottovaatimusta laskiessani osakkeiden tavoitearvoja siksi, että näin saan tarvittavaa turvamarginaalia sijoituksilleni.

   Tuottovaatimuksen laskemisesta sen verran, että luulisin oikean kaavan olevan hieman erilainen kuin käyttämäsi:

   Tuottovaatimus = dividend /price + RoE /(1 - payout ratio) Vs. r = D1/P + ROE*(1-p)

   Eli tällöin kasvutekijä g:n korvaa yhtälössä ROE*(1-p) eikä RoE/(1-payout ratio). Kaavamuutoksen jälkeen tuottovaatimukseksi tulee:

   r= D1/P + ROE*(1-p) -> 1.04/37,56 + 0,2065*(1-0,2975)
   r= 0,0277 + 0,1451
   r= 17,28 %

   Miten edellä olevaa voidaan tulkita? Jos kaikki oletukset pitävät paikkansa, niin Medtronicin osakkeen nykyarvostus 37,56 $ vastaa hintaa, jonka sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta 17,28%:n tuottovaatimuksella. Tarkemmin ajatellen 17,28 %:n tuottovaatimus on järjettömän korkea, koska tällöin sijoittajan rahojen pitäisi tuplaantua vähän yli neljässä vuodessa, jotta sijoittaja olisi valmis laittamaan rahansa likoon Medtroniciin! Toisin sanoen Medtronic on tällä hetkellä todella väärin hinnoiteltu (Toivottavasti!) tai sitten jokin mättää käyttämissämme luvuissa.

   Tuottovaatimusta laskiessamme käytimme kaavaa r = D1/P + ROE*(1-p), jossa ROE*(1-p) on yhtä kuin kasvutekijä g. Edeltävässä laskutoimituksessa kasvutekijäksi saatiin 14,51 %:a, joka on todella korkea luku arvioidessa tästä hetkestä ikuisuuteen tapahtuvaa osinkojen kasvua. Korkeasta kasvuodotuksesta johtuen, osakkeen arvo näyttää houkuttelevalta. Tosiasiassa näin suurelle ja vakiintuneelle yhtiölle kasvutekijä ei voi mitenkään olla näin korkea. Eli todennäköisesti joko Medtronicin ROE tai sitten alhainen payout ratio eivät ole kestävällä pohjalla. Edeltävistä vaihtoehdoista epäilen jäljenpää...

   Poista
  4. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 4. Ensimmäinen anonyymi

  Oletan vain että markkinat toimivat tehokkaammin mitä suurempi yhtiö on kyseessä :)

  Noudatatko osakkeiden valitsemisessa jotakin tiettyä strategiaa tai ideaa? Kysyn aivan mielenkiinnosta onko takana jokin tietty periaate

  Fundamentit eivät toki näytä olevan kalleimmasta päästä ns. Growth yritykselle.

  VastaaPoista
 5. Lienet oikeassa. Täytynee se itselläkin uskoa, että näin ison yhtiön ollessa kyseessä hinnoitteluvirhettä ei ole, eli markkinat ovat riittävän tehokkaat oikeaan hinnoitteluun. :)

  Noudatan omassa ydin-satelliitti -mallissa satelliittien kokoamisessa ideaa, jonka esittelen tuolla yläpalkissa olevassa Eristyspotilaita-välilehdellä. Nyt kun kuitenkin kysyit, ja jouduin asiaa miettimään, niin en oikeastaan edes tiedä onko minulla kunnollista selkeää strategiaa osakevalinnoissa. Pohja-ajatuksena on kuitenkin sijoittaa enemmän holdaus-periaatteella lähinnä arvo-osakkeisiin ja osinkoaristokraatteihin, toki järjettömät arvostukset ja hinnoittelut myyn pois. Myös "Allokaatio salkussani" -bloggauksessa käsittelin muistaakseni asiaa. Kiitos kun kysyit, joudun itsekin nyt oikein miettimään strategiaani itselleni selkeämmäksi!

  Jos jolla kulla on jokin selkeä sijoitusstrategia, jonka haluaa kanssani jakaa, niin olen innoissani valmis keskustelemaan siitä vaikka yksityisviesteillä ;)Uusien osakkeiden etsinnässä olen yrittänyt käyttää jotain Piotroski-screenereitä. Myös toisten blogeissa vaeltelu tuo esiin itselleni kiinnostavia yhtiöitä joskus.


  Tärkeitä tunnuslukuja itselleni ovat P/E, EPS% ainakin viiden vuoden ajalta, dividend yield ja sen kasvu + payout ratio, P/FCF. Myös käteiskassan koko kiinnostaa, ja velkaantuminen suhteessa omaan pääomaan. Totta myös korkea RoE ja RoA ovat arvosijoittajalle kiinnostavia, miellän siis itseni arvosijoittajaksi.

  Millä perusteella muuten luokittelet Medtronicin Growth-yritykseksi? Kohta on palattava ytimen rakentamiseen, sillä stock picking käy minulle pitemmän päälle varmasti kalliiksi. Ei seuraava, mutta jonossa toisena oleva ostos on kyllä ETF.

  VastaaPoista
 6. Käyttämäsi kasvumallin ja EPS ennusteiden vuoksi

  Sinulla ei taida olla julkista sähköpostia?

  VastaaPoista